NOMAWOOD
Spočítejte si cenu terasy

Informace GDPR

Informace o osobních údajích dle GDPR
Ochrana osobních údajů dle GDPR
1.SOYKA STYLE, s.r.o. (dále jen „Společnost“) zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále jen „Osobní údaje“).
2. Vaše Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
 • plnění smlouvy (dále jen „Smlouva“) – na základě zákonné povinnosti
 • marketing  – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu
3. Osobní údaje budou Společností poskytnuty těmto třetím osobám:
 • osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby
-  ESO9 international a.s. U Mlýna 2305/22, 141 00 Praha 4 – Záběhlice, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku   
   vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14928.
- Google Ireland LimitedGordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland, DIČ: IE6388047V
- Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  6493
 • pro účel plnění smlouvy také mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři
4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU.
5. Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího úkončení. Informace budou na základě uděleného souhlasu zpracovávány po dobu 3 let od Vašeho posledního obchodního případu mezi Vámi a Společností.
6. V souhladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
 • Právo na přístup k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Osobních údajů, přičemž Společnost může požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 •  Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud
- již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
- odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování
- vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
- zpracování je protiprávní nebo
- to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud
- popíráte přesnost Osobních údajů,
- zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,
- Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano
- nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 • Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 • Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby tyto údaje předala jinému správci.
 •  
7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti NMC Czech, s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@nmc-czech.cz, nebo objednávky@nmc-czech.cz
8. Poskytnutí Osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
9. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů na stránkách www.uoou.cz.
10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
11. V případě, že bude Společnost chtít užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na tel. č. +420 474 63 87 81
 nebo +420 474 63 87 84.

Kategorie

Názor klienta

Pořizovací cena terasy byla vyšší, ale přímo úměrná kvalitě materiálu. Krásné odstíny - my jsme si vybrali Alaska. Spokojenost, nemáme žádné negativní zkušenosti, Překvapila skutečně snadná údržba. Líbí se mi, že k terase bylo možné zakoupit i květináče ve stejném odstínu a ze stejného materiálu. Palec nahoru i zaměstnancům, kteří byli neskutečně vstřícní.

Ján Hudák

Super terasa bez údržby!

Eva Novotná

Dražší materiál, oceňuji ukončovací lišty, skutečně jsme ještě nemuseli natírat. Máme terasu 5 let.

Daniel Kratochvíl

.... fantastic material and very kind staff

Emanuel Sascha

CREATED © 2014 - BY MAGICMEDIA